• پنج شنبه , ۳ تیر ۱۴۰۰

کاویتاسیون

کاویتاسیون یکی از جدیدترین تکنولوژی های موجود جهت درمان سلولیت وچاقی موضعی است.این روش بر پایه امواج اولتراسوند(سونوگرافی)استوار است.دراین روش با کمک امواج اولتراسوند با فرکانس پایین که جهت سلولهای چربی طراحی شده باعث ایجاد حرکت در مولکولهای سلولهای چربی شده وبا ایجاد حباب وگرما درون سلول چربی باعث منهدم شدن دیواره سلولهای چربی شده ودر نهایت سلول چربی ازبین می رودوچربیهای موجود درسلولهای چربی ازاد شده ویک جریان چربی ایجاد می شود که در نهایت این چربیهای آزاد شده وارد سیستم لنفاوی بدن شده وبه کبد رفته ودر کبد متابولیزه شده ودر نهایت دفع می گردد.

?>