• پنج شنبه , ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
برجسته سازی لـــب

برجسته سازی لـــب

برجسته سازی لـــب :برجسته سازی لبه یکی از شایعترین و پر درخواست ترین  روشهای جراحی زیبایی است .

بــــا افزایش سن ، پری لبها ( که باعث می شود لبها جوان  و برآمده باشند ) از بین می رود . همچنین با افزایش سن لبها باریک و نازک شده و چین های کوچک در حاشیه لب بوجود می آید .
امروزه بیشتر افرادی که درخواست برجسته سازی لب را دارند ، خواهان پری و برآمدگی بیشتر همراه با حفظ ظاهر طبیعی لبها هستند .

توازن در صورت شامل لبها و  حداکثر پری طبیعی آنها و هماهنگی بــا بافتــهای اطراف  آنــها می باشد . فاصله بین لب تا بینی بسیار مهم است .  هماهنگی بین قسمت مرکزی لبها و گوشه های آن نیز مهم است .

وقتی فردی درخواست برجسته سازی  لب را دارد ، نکته ای که باید در نظر بگیرد این اسـت که ساختمان طبیعی لب وی چگونه است و تا چه حجمی می تواند ژل تزریقی کند تــا  تــوازن صورتش را بهم نزند .

مطالب مشابه

?>